Informarea generală cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Stimate Colaborator/Partener,

 

Având în vederea relațiile comerciale existente între societatea AUTOMOND SRL și societatea dumneavoastră,  dorim să vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de România.

 

Drept pentru care vă rugăm să luați la cunoștință următoarea notă de informare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în care Termenii și Condițiile utilizate au următorul înțeles:

 

I. Definiții:

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoana fizică identificabila este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator de date cu caracter personal este societatea AUTOMOND S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Ogorului nr 47, inmatriculata la O.R.C. Bihor sub nr. J05/2490/1992, avand CUI R55731, inregistrata potrivit legii romane si care realizeaza activitati de reparatie auto, legal reprezentata prin Administrator Ghender Luigi Cristian.

II. Scopul prelucrării datelor personale:

AUTOMOND S.R.L procesează datele furnizate prin și în baza relațiilor juridice derulate între părți, cu privire la datele personale ale reprezentantului legal, ale angajaților, agenților, partenerilor, subcontractanților, utilizatorilor, prepușilor acestuia.

Datele comunicate si prelucrate pot fi următoarele:  adresa/adrese de e-mail, prenumele, numele, funcția și societatea, adresa de sediu/domiciliu/livrare, cont bancar, număr de telefon, CNP, CI si alte date de identificare.

Colaboratorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pentru și în legătură cu următoarele scopuri:

        pentru desfășurarea relațiilor contractuale;

        activitățile financiar-contabile ale societății  AUTOMOND S.R.L.

        recuperarea și încasarea creanțelor datorate de Colaborator și orice procedură judiciară/extrajudiciară;

        activități de marketing și de publicitate ale AUTOMOND S.R.L.

        elaborarea, stocarea și gestionarea bazelor de date ale societății AUTOMOND SRL.

III. Destinatarii de date pot fi:

a)     autoritati / institutii publice din Romania si/sau din strainatate, potrivit legii;

b)    instantele judecatoresti si / sau arbitrale din Romania si / sau din strainatate, potrivit legii;

c)     angajații, colaboratorii/partenerii/clienții și reprezentanții AUTOMOND S.R.L.;

IV. Perioada estimată de procesare a datelor cu caracter personal:

a) AUTOMOND S.R.L. va procesa datele cu caracter personal, în scopul atingerii scopurilor menționate mai sus la art. II pe toata durata contractuală, cu respectarea perioadei legale - atunci cand există o reglementare, precum și pentru o perioadă suplimentară de maxim 10 ani în scopuri statistice interne, cu excepția cazurilor în care legea menționează un alt termen, caz în care termenul respectiv se aplică;

b)  Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, cum ar fi dar fara a se limita la: colectare, stocare, consultare, utilizare, divulgare, restricționare, ștergere, distrugere, etc.

V. Drepturile acordate persoanelor fizice vizate

În conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, persoanele fizice vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a)     dreptul de a fi informat cu privire la identitatea AUTOMOND SRL, scopul prelucrării datelor, destinatarii de date sau categoriile destinatarului de date, existența drepturilor acordate de legislația aplicabilă pentru persoana vizată și condițiile de exercitare a drepturilor respective (Dreptul la transparența informațiilor/informare)

b)    dreptul de acces la date, însemnând dreptul de a obține de la AUTOMOND SRL confirmarea faptului că datele personale ale persoanei vizate sunt/nu sunt prelucrate. Dreptul de acces la date poate fi exercitat printr-o notificare scrisă, semnată și datată, trimisă la adresa sediului social al AUTOMOND SRL ;

c)     dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, modificarea, actualizarea, restrângerea, blocarea, portabilitate, ștergerea (dreptul de a fi uitat) sau schimbarea datelor care nu sunt prelucrate conform legii în date anonime, în special datele greșite și incomplete (Dreptul de intervenție). Dreptul de intervenție poate fi exercitat de către persoana vizată printr-o notificare scrisă, semnată și datată, trimisă la adresa sediului social al AUTOMOND SRL, în care se vor menționa datele pentru care se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție;

d)    dreptul de opoziție însemnând dreptul de a se opune în orice moment, din motive legitime si justificate legate de situația sa particulară, ca datele să fie procesate, cu excepția cazurilor menționate de lege. Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei notificări scrise, semnată și datată, la adresa sediului social al AUTOMOND SRL în care se vor menționa datele pentru care se solicită opoziția, justificarea legitimă și motivată legată de situația sa particulară;

e)     dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii legale cu efect asupra persoanei vizate, decizie adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin moduri automate, destinate să evalueze anumite aspecte ale personalității sale, precum abilitatea profesională, încrederea, comportamentul sau orice alt tip de astfel de aspecte (Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv profilare);

f)      dreptul de a depune o petiție la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P. pentru apărarea oricărui drept acordat de legislația aplicabilă. Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisă trimisă la adresa A.N.S.P.D.C.P. la adresa postala "Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336 ", prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau prin fax la numarul 0040.318.059.602;

g)     dreptul de a se adresa instantei. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere scrisa trimisa catre instanta de judecata competenta.

VI. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Colaboratorul înțelege că:

  • Datele cu caracter personal sunt cele furnizate către societatea AUTOMOND SRL,  conținute în documentele semnate între părți, în conversațiile purtate între cele două societăți în scris, inclusiv pe cale electronică, sau verbal, în documentele unilaterale comunicate societății AUTOMOND SRL, atât cu privire la societatea acestuia, cât și cu privire la angajații, agenții, partenerii, subcontractanții, utilizatorii, prepușii acesteia: nume și prenume, funcția, adresa de e-mail, telefon, semnătura, seria și numărul actului de identitate, CNP, cont bancar etc.) sau obținute/ puse la dispoziția Operatorului în baza și în cadrul relațiilor comerciale existente și viitoare.
  • Se obligă să obțină consimțământul pentru a se asigura că eventualii/toți angajații, agenții, partenerii, subcontractanții, utilizatorii, prepușii acestuia sunt de acord cu prelucrarea datelor personale proprii în scopul respectării clauzelor prezentei declarații privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate către AUTOMOND SRL în virtutea relației contractuale existente. Orice sancțiuni  aplicate/imputabile/solicitate sau prejudicii cauzate Operatorului de nerespectarea acestei obligații, vor fi suportate integral si exclusiv de către Colaborator.
  • Reprezentantul legal al colaboratorului își exprimă consimțământul, cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în scopurile menționate mai sus.
  • În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, înțelege că oricând poate solicita AUTOMOND S.R.L să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal sau se poate opune în orice moment prelucrării datelor.
  • A citit și înțeles termenii prevăzuți în ”Informarea generală cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal” și  a primit un exemplar al acesteia, pe cale electronică.

 

AUTOMOND SRL adoptă măsuri tehnice și organizaționale adecvate necesare pentru securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, va preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau va preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile.

 

Cu stimă,

AUTOMOND SRL

Ghender Cristian Luigi

 

 

Oradea, 04.11.2019